ಆಯುಧ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಜಮಾ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ. Weapon Deposit Order – Notification

Please see below  link.

Weapon Deposit Order

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *