ಸುಡುಮದ್ದು ಮಾರಾಟದ ಪರವಾನಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ – ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.

ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಘಟಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಡುಮದ್ದು ಮಾರಾಟದ ಪರವಾನಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

Temporary Cracker Licence for Deepavali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *