ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 05-05-2018 ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 05-05-2018 ರಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

Notification-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *