ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ದಿನಾಚರಣೆ.

ದಿನಾಂಕ 02-04-2018 ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-30 ಗಂಟೆಗೆ, ಡಿ.ಎ.ಆರ್ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನ, ಮಂಗಳೂರು.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *